Obchodní podmínky a reklamační řádOBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

SPOLEČNOSTI CLEARMONT, SPOL. S R.O.


I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje dveřních zavíračů a souvisejícího zboží z e-shopu www.zavirace.cz mezi společností Clearmont, spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

Prodávajícím je společnost Clearmont, spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 127/20, 718 00 Ostrava - Kunčičky, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 25850717 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ25850717, zabývající se prodejem stavebního kování, dveřní a okenní techniky a souvisejícího zboží. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:

e-mail: info@zavirace.cz

tel. číslo: +420 602 716 061

Prodávající v rámci zákaznického servisu poskytuje při objednání bezplatně odborné poradenství tak, aby výběr produktu odpovídal požadavkům Kupujícího.

Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodávajícím.

Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl, jsou pravdivé, a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný také v zápatí webové stránky Prodejce.


III. Objednávání

Vzhledem k odborné povaze sortimentu a množství variant je kupující v případě nejistoty výběru správné položky zboží povinen kontaktovat prodávajícího za účelem technické konzultace a ověření správnosti volby. Prodávající nenese zodpovědnost za nesprávný výběr zboží nad rámec zákonných ustanovení.

Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.zavirace.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující si může zboží osobně prohlédnout a vyzvednout v provozovně - skladu Prodejce v Ostravě Kunčičkách, Bořivojova 127/20, 718 00. Provozní doba pondělí - pátek 7:30 - 16:00 hodin. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.


IV. Uzavření smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku nelze učinit telefonicky.

Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.

Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.


V. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Kupující zakoupil zboží jiným způsobem než osobně v provozovně Prodávajícího, tedy distančně prostřednictvím objednávky v e-shopu, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.

Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@zavirace.cz s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Clearmont, spol. s r.o. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.
 • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
 • Manipulační poplatek za vrácení nebo výměnu zboží činí 20 procent z ceny zboží bez DPH.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový text poskytovaný Prodávajícím v čl. V. obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zavirace.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


VI. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří, a že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením, o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • na odstoupení od smlouvy

Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Bořivojova 127/20, 718 00 Ostrava Kunčičky, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace: info@zavirace.cz.


VII. Reklamace zboží

V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu info@zavirace.cz
 • telefonicky na čísle +420 725 821 088

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží Kupující stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • běžným opotřebením zboží

Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.

V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.


VIII. Informace o zboží

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.


IX. Platební podmínky

Objednané zboží je možné zaplatit:

 • platbou v hotovosti při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce)
 • platbou platební kartou nebo jinou bezkontaktní metodou prostřednictvím platební brány ComGate (e-shop) nebo platebního terminálu (na provozovně - výdejně Prodejce)
 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.


X. Dodací podmínky

Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno dopravní službou DPD. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.

Při nákupu zboží nad 2.000,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.

Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.6. 2021.

Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů